TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN HUKUK DEVLETİ ALGISININ ÖLÇÜMÜ

OĞUZHAN ÖZALTIN

Hukuk devleti idealine yaklaşma isteği, toplumdan topluma, aktörden aktöre farklılık gösterebilmektedir. Çünkü belirli zamanda ve uzamda, hukuk devletine anlam yükleyen aktörlerin ulaşmak istediği siyasal amaç, diğer paydaşların beklentilerini karşılamayabilir. Öte yandan sadece uluslararası kabul gördüğü iddia edilen herhangi bir kurumun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukuk devleti idealine ne kadar yaklaşıp, yaklaşamadığına karar vermesi de tartışmalı bir konudur. Bu eksende çalışmanın birinci amacı Türk Kamu Yönetimi için hukuk devleti ölçümünün neden gerekli olduğunu ortaya koymaktır. İkincisi ise ölçümün nasıl yapılması gerektiği hakkında somut ölçütler türeterek, Türk Kamu Yönetimi literatürüne katkı sunmaktır. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Alanyazındaki rapor, belge ve kaynaklardan elde edilen bulgulara göre 8 ana ölçüt ve bunlara bağlı toplam 51 alt ölçüt türetilerek, sonuç kısmında ortaya konmuş ve önerilmiştir. Ek olarak bu ölçütlere dayalı bir de anket oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkiye, Kamu Yönetimi, Hukuk Devleti, Hukukun Üstünlüğü, Hukuk Devletinin Ölçülmesi

MEASUREMENT OF THE RULE OF LAW’S PERCEPTION FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

The desire to approach the ideal of the rule of law can vary from society to society, from actor to actor. Because at certain times and space, the political aim that the actors who give meaning to the state of law wants to achieve may not meet the expectations of other stakeholders. On the other hand, it is also a controversial issue just any institution claimed to be internationally accepted to decide Republic of Turkey’s rule of law ideal how close or not. The first aim of this study is to determine why the rule of law is necessary for Turkish Public Administration. The second is to contribute to the Turkish Public Administration literature by deriving concrete criteria about how the measurement should be made. Content analysis method was used in the study. According to the findings obtained from the reports, documents and sources in the literature, 8 main criteria and a total of 51 sub-criteria were derived and proposed in the conclusion section. In addition, a questionnaire was developed based on these criteria.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkey, Public Administration, State of Law, The Rule of Law, Measuring the State of Law

http://www.tisej.com/makale_ozet.php?MSID=oDc3hwL2m5MMkgxjvI_dH1cHrB-hWzUS8iTF6865nP8%