THE USE OF BLOCK CHAIN IN PUBLIC ADMINISTRATION: SAMPLE D5

Oğuzhan ÖZALTIN Mevlüt ERSOY

https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.748379

Öz

Çalışmanın amacı blokzincir teknolojisinin kamu yönetimine etkisini araştırmaktır. Bu amacın gerçekleşebilmesi için blokzincir teknolojisinin kamu hizmetlerine, mevcut ve potansiyel etkileri ortaya konulmaktadır. Çalışma kısaca D5 (Dijital 5 Ulusları) adı verilen Birleşik Krallık, Estonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsrail ülke örnekleriyle sınırlıdır. Çalışmanın yöntemi içerik analizidir. Konuyla ilgili kişi ve kurumların yayınları, kurumsal ve erişime açık dokümanlarının içeriği incelenip, analiz edilmiştir. Bulgulara göre, devletin temel işlevleri açısından bakıldığında blokzincir teknolojisinin, iç ve dış güvenliği, adaleti sağlama işlevlerini yerine getirmede kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Temel haklar ekseninde değerlendirildiğinde ise kamu otoriteleri tarafından blokzincir teknolojisinin, yaşama hakkı, sağlık hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı ve ekonomik haklar bağlamında çözümler üretmeyi sağlayan bir araç olabileceği değerlendirilmektedir. Kamu hizmetleri yönüyle değerlendirildiğinde blokzincir teknolojisinin, sosyal yardımların dağıtımına, pasaport almaya-vermeye, tapu sicil işlemlerini gerçekleştirebilmeye, devlet ve paydaşları arasındaki tedarik zinciri süreçlerini iyileştirmeye olanak sağladığı sonucunu ulaşılmaktadır. Sonuç olarak D5 üyesi ülkelerde, özellikle kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda blokzincir teknolojisinin kullanılması suretiyle blokzincir teknolojisi ile kamu yönetimi arasında etkileşimin başladığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Kamu Yönetimi, Kamu Hizmeti, Teknoloji, Blokzincir, Dijital 5

THE USE OF BLOCK CHAIN IN PUBLIC ADMINISTRATION: SAMPLE D5
ABSTRACT
The aim of the study is to research the effect of blockchain technology on public administration. In
order to achieve this goal, current and potential effects of blockchain technology on public services are
revealed. The study is briefly limited to the UK, Estonia, South Korea, New Zealand and Israel country
examples called D5 (Digital 5 Nations). The method of the study is content analysis. The publications of the
relevant people and institutions, the content of their institutional and accessible documents were researched
and analyzed. According to the findings, when evaluated in terms of the basic functions of the state, it is seen
that blockchain technology has begun to be used in fulfilling the functions of providing internal and external
security and justice. When it is evaluated in terms of fundamental rights, it is considered by public authorities
that blockchain technology can be a tool that provides solutions in the context of the right to life, the right to
health, the right to privacy and economic rights. When evaluated in terms of public services, it is concluded
that blockchain technology enables distribution of social benefits, import or export passports, performing land
registry transactions, and improving supply chain processes between the state and its stakeholders. As a result,
It seems that the interaction between blockchain technology and public administration has begun in D5 member
countries, especially with the use of blockchain technology in the provision of public services to citizens.

Keywords: Public Administration, Public Service, Technology, Blockchain, .Digital 5

APAÖzaltın, O , Ersoy, M . (2020). KAMU YÖNETİMİNDE BLOKZİNCİR KULLANIMI: D5 ÖRNEĞİ . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 10 (2) , 746-763 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.748379