Konuşan Kent (Speaking City)

KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ GENİŞLETİLMİŞ 2. CİLT, Konuşan Kent (Speaking City), Astana Yayınları, Editörler Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI, Emre AKCAGÜNDÜZ, ISBN: 978-625-7890-74-8

  • January 2021
  • In book: Kamu Yönetimi Ansiklopedisi 2. Cilt (Public Administration Encyclopedia Vol. 2)
  • Publisher: Astana Yayınları
  • Konuşan Kent (Speaking City), Kamu Yönetimi (Public Administration)

https://www.researchgate.net/publication/348479649_KAMU_YONETIMI_ANSIKLOPEDISI_GENISLETILMIS_2_CILT_Konusan_Kent_Speaking_City_Astana_Yayinlari_Editorler_Yasemin_MAMUR_ISIKCI_Esmeray_ALACADAGLI_Emre_AKCAGUNDUZ_ISBN_978-625-7890-74-8

KAMU YÖNETİMİ Açısından Yapay Zekâ (Artificial Intelligence, AI)

KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ GENİŞLETİLMİŞ 2. CİLT, Yapay Zekâ (Artificial Intelligence, AI), Astana Yayınları, Editörler Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI, Emre AKCAGÜNDÜZ, ISBN: 978-625-7890-74-8

  • January 2021
  • In book: Kamu Yönetimi Ansiklopedisi 2. Cilt (Public Administration Encyclopedia Vol. 2)
  • Publisher: Astana Yayınları

https://www.researchgate.net/publication/348479733_KAMU_YONETIMI_ANSIKLOPEDISI_GENISLETILMIS_2_CILT_Yapay_Zeka_Artificial_Intelligence_AI_Astana_Yayinlari_Editorler_Yasemin_MAMUR_ISIKCI_Esmeray_ALACADAGLI_Emre_AKCAGUNDUZ_ISBN_978-625-7890-74-8

KAMU YÖNETİMİNDE BLOKZİNCİR KULLANIMI: D5 ÖRNEĞİ

THE USE OF BLOCK CHAIN IN PUBLIC ADMINISTRATION: SAMPLE D5

Oğuzhan ÖZALTIN Mevlüt ERSOY

https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.748379

Öz

Çalışmanın amacı blokzincir teknolojisinin kamu yönetimine etkisini araştırmaktır. Bu amacın gerçekleşebilmesi için blokzincir teknolojisinin kamu hizmetlerine, mevcut ve potansiyel etkileri ortaya konulmaktadır. Çalışma kısaca D5 (Dijital 5 Ulusları) adı verilen Birleşik Krallık, Estonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsrail ülke örnekleriyle sınırlıdır. Çalışmanın yöntemi içerik analizidir. Konuyla ilgili kişi ve kurumların yayınları, kurumsal ve erişime açık dokümanlarının içeriği incelenip, analiz edilmiştir. Bulgulara göre, devletin temel işlevleri açısından bakıldığında blokzincir teknolojisinin, iç ve dış güvenliği, adaleti sağlama işlevlerini yerine getirmede kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Temel haklar ekseninde değerlendirildiğinde ise kamu otoriteleri tarafından blokzincir teknolojisinin, yaşama hakkı, sağlık hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı ve ekonomik haklar bağlamında çözümler üretmeyi sağlayan bir araç olabileceği değerlendirilmektedir. Kamu hizmetleri yönüyle değerlendirildiğinde blokzincir teknolojisinin, sosyal yardımların dağıtımına, pasaport almaya-vermeye, tapu sicil işlemlerini gerçekleştirebilmeye, devlet ve paydaşları arasındaki tedarik zinciri süreçlerini iyileştirmeye olanak sağladığı sonucunu ulaşılmaktadır. Sonuç olarak D5 üyesi ülkelerde, özellikle kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda blokzincir teknolojisinin kullanılması suretiyle blokzincir teknolojisi ile kamu yönetimi arasında etkileşimin başladığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Kamu Yönetimi, Kamu Hizmeti, Teknoloji, Blokzincir, Dijital 5

THE USE OF BLOCK CHAIN IN PUBLIC ADMINISTRATION: SAMPLE D5
ABSTRACT
The aim of the study is to research the effect of blockchain technology on public administration. In
order to achieve this goal, current and potential effects of blockchain technology on public services are
revealed. The study is briefly limited to the UK, Estonia, South Korea, New Zealand and Israel country
examples called D5 (Digital 5 Nations). The method of the study is content analysis. The publications of the
relevant people and institutions, the content of their institutional and accessible documents were researched
and analyzed. According to the findings, when evaluated in terms of the basic functions of the state, it is seen
that blockchain technology has begun to be used in fulfilling the functions of providing internal and external
security and justice. When it is evaluated in terms of fundamental rights, it is considered by public authorities
that blockchain technology can be a tool that provides solutions in the context of the right to life, the right to
health, the right to privacy and economic rights. When evaluated in terms of public services, it is concluded
that blockchain technology enables distribution of social benefits, import or export passports, performing land
registry transactions, and improving supply chain processes between the state and its stakeholders. As a result,
It seems that the interaction between blockchain technology and public administration has begun in D5 member
countries, especially with the use of blockchain technology in the provision of public services to citizens.

Keywords: Public Administration, Public Service, Technology, Blockchain, .Digital 5

APAÖzaltın, O , Ersoy, M . (2020). KAMU YÖNETİMİNDE BLOKZİNCİR KULLANIMI: D5 ÖRNEĞİ . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 10 (2) , 746-763 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.748379

TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN HUKUK DEVLETİ ALGISININ ÖLÇÜMÜ

TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN HUKUK DEVLETİ ALGISININ ÖLÇÜMÜ

OĞUZHAN ÖZALTIN

Hukuk devleti idealine yaklaşma isteği, toplumdan topluma, aktörden aktöre farklılık gösterebilmektedir. Çünkü belirli zamanda ve uzamda, hukuk devletine anlam yükleyen aktörlerin ulaşmak istediği siyasal amaç, diğer paydaşların beklentilerini karşılamayabilir. Öte yandan sadece uluslararası kabul gördüğü iddia edilen herhangi bir kurumun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukuk devleti idealine ne kadar yaklaşıp, yaklaşamadığına karar vermesi de tartışmalı bir konudur. Bu eksende çalışmanın birinci amacı Türk Kamu Yönetimi için hukuk devleti ölçümünün neden gerekli olduğunu ortaya koymaktır. İkincisi ise ölçümün nasıl yapılması gerektiği hakkında somut ölçütler türeterek, Türk Kamu Yönetimi literatürüne katkı sunmaktır. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Alanyazındaki rapor, belge ve kaynaklardan elde edilen bulgulara göre 8 ana ölçüt ve bunlara bağlı toplam 51 alt ölçüt türetilerek, sonuç kısmında ortaya konmuş ve önerilmiştir. Ek olarak bu ölçütlere dayalı bir de anket oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkiye, Kamu Yönetimi, Hukuk Devleti, Hukukun Üstünlüğü, Hukuk Devletinin Ölçülmesi

MEASUREMENT OF THE RULE OF LAW’S PERCEPTION FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

The desire to approach the ideal of the rule of law can vary from society to society, from actor to actor. Because at certain times and space, the political aim that the actors who give meaning to the state of law wants to achieve may not meet the expectations of other stakeholders. On the other hand, it is also a controversial issue just any institution claimed to be internationally accepted to decide Republic of Turkey’s rule of law ideal how close or not. The first aim of this study is to determine why the rule of law is necessary for Turkish Public Administration. The second is to contribute to the Turkish Public Administration literature by deriving concrete criteria about how the measurement should be made. Content analysis method was used in the study. According to the findings obtained from the reports, documents and sources in the literature, 8 main criteria and a total of 51 sub-criteria were derived and proposed in the conclusion section. In addition, a questionnaire was developed based on these criteria.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkey, Public Administration, State of Law, The Rule of Law, Measuring the State of Law

http://www.tisej.com/makale_ozet.php?MSID=oDc3hwL2m5MMkgxjvI_dH1cHrB-hWzUS8iTF6865nP8%